اردوی جهادی گروه رضوان در منطقه خراسان جنوبی ( مرداد 95 )

اردوی جهادی گروه رضوان در منطقه خراسان جنوبی ( مرداد 95 )

اردوی جهادی گروه رضوان خراسان جنوبی
اردوی جهادی گروه رضوان خراسان جنوبی
اردوی جهادی گروه رضوان خراسان جنوبی
اردوی جهادی گروه رضوان خراسان جنوبی
اردوی جهادی گروه رضوان خراسان جنوبی
اردوی جهادی گروه رضوان خراسان جنوبی

با عنایت خداوند متعال مسافرت جهادی پزشکان جهادگر وزارت بهداشت در مرداد ماه 95 ، با همت جدی اعضای
موسسه جهادی رضوان و قرارگاه جهادی امام رضا)ع( برگزار شد.محل استقرار تیم، مرکز بهداشت روستای دهک عربخانه از توابع نهبندان مشخص شد و قرار شد دانشگاه علوم
پزشکی بیرجند، بسیج جامعه پزشکی و شبکه بهداشت نهبندان تمام توان خود را برای ارسال تجهیزات و اقلام مصرفی
جهت برگزاری اردو بکار گیرند. *تیم دندانپزشکی در زمان حضور خود، برای 351 نفر از اهالی منطقه، خدمات درمانی شامل ترمیم، کشیدن
،» جرمگیری « و » کشیدن « ، کودکان و دختران جوان ،» ترمیم « و جرمگیری را انجام دادند. گروه هدف برای خدمات
همه اهالی بود. برآورد هزینه خدمات انجام شده در منطقه، مبلغی در حدود 371 میلیون ریال میباشد.خدا را شاکریم با کمک خیرین، همت پزشکان جهادگر وزارت بهداشت و همیاری بی دریغ مسئولین درگیر در
امر بهداشت و درمان منطقه، این بار نیز توانستیم گامی کوچک در راستای بالا بردن سطح بهداشت و درمان در منطقه
داشته باشیم. امید است تا با کمک و یاری خیرین و مسئولین بتوانیم گامهای مثبت و ارزندهتری را در راستای ارتقاء
سطح سلامتی ولینعمتانمان در مناطق محروم خراسان جنوبی برداریم.