آموزش

آموزش

به زودی در این قسمت مطالبی در خصوص آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی و آشنایی با انواع یونیت های دندانپزشکی ، کوره ،آنگل ،توربین و… گذاشته خواهد شد .